+48 535 243 277

  Statut Fundacji "Szlachetne Serce"

                                                                                      10.11.2016 Skarżysko-Kamienna

                           OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI

               

                                                           Art. 1

                                                Postanowienie ogólne

  1. Stawiająca, zwana dalej Fundatorem oświadcza, że ustanawia Fundację pod nazwą:

  Fundacja ''Szlachetne Serce'', zwaną w dalszej części Statutu ''Fundacją''

  2. ''Fundacja'' działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku

  (tekst jedn: Dz. U. Z 1991 r. Nr. 46, poz .203) oraz innych przepisów obowiązującego prawa, oraz

  na podstawie statutu.

  3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zagranica, a siedzibą

  miasto Skarżysko-Kamienna.

  4. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

  5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

  6. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.

  7. Fundacja może zatrudniać pracowników.

  8. Fundacja może przystępować do współpracy z innymi podmiotami prowadzącymi działalność

  zbliżoną z celami Fundacji w tym z osobami fizycznymi, szpitalami, Instytutami, szkołami.

  9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy ponadto wynagrodzenie

  członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania

  zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

                                                            Art. 2

                                       Cele i zasady prowadzenia Fundacji

  1. Celem Fundacji jest :

  - pomoc społeczna

  - działalność charytatywna

  - pomoc osobom niepełnosprawnym

  - wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i ich rodzin

  - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

  - ochrona i promocja zdrowia

  - organizacja wolontariatu

  -Działanie na rzecz włączenia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i seniorów w uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym i artystycznym odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb,

  -. Działanie na rzecz przełamywania istniejących barier psychologicznych w zakresie postrzegania roli osób przewlekle chorych, starszych, niepełnosprawnych w społeczeństwie.

  2. Cel Fundacji jest realizowany przez :

  - działanie w sferze działań pożytku publicznego w tym finansowanie i prowadzenie ośrodków

  badawczo rozwojowych, wypoczynkowych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych dla osób

  niepełnosprawnych i ich rodzin w tym ich budowa.

  - działanie w sferze turystyki osób niepełnosprawnych i ich rodzin

  - organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych

  - pozyskiwanie sponsorów w kraju i zagranicą

  - organizowanie zbiórek, kwest pieniężnych, organizowanie koncertów, festynów charytatywnych,

  konkursów oraz innych imprez publicznych

  - pozyskiwanie środków pieniężnych z 1%

  - poza finansowe wspieranie osób niepełnosprawnych

  - Fundacja może prowadzić działalność agencji reklamowej, działalność marketingową

  - Fundacja może wynajmować i zarządzać nieruchomościami, ruchomościami własnymi oraz

  dzierżawionymi,

  - Działanie na rzecz przełamywania istniejących barier psychologicznych w zakresie postrzegania roli osób przewlekle chorych, starszych, niepełnosprawnych w społeczeństwie

  - Działalność edukacyjną, m.in. organizacja konferencji, sympozjów, szkoleń i warsztatów

  - Organizację wydarzeń artystycznych, warsztatów, wystaw, imprez, pokazów filmowych, szkoleń, kursów, konferencji, targów, staży, wolontariatu oraz konkursów.

                                                         Art. 3

                                        Majątek i dochody Fundacji

  Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2000zł (słownie „ dwa tysiące złotych),

  na który składa się wpłata Fundatora .

                                                          Art.4

                                                Dochody Fundacji

  Dochody Fundacji mogą pochodzić z :

  - odpłatnej działalności pożytku publicznego

  - darowizn, spadków i zapisów,

  - dotacji,

  - zbiórek, imprez publicznych, loterii,

  - majątku Fundacji.

  - grantów naukowych i innych podobnych funduszy,

  - funduszy publicznych, państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z programów

  i organizacji między narodowych

  - dywidend, zysków z akcji i udziałów,

                                                          

                                                

                                                         Art.5

                            Odpowiedzialność Fundacji za zobowiązania

  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

                                                          Art. 6

                                                Organy Fundacji

  Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

                                                        Art.7

                                               Zarząd Fundacji

  1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do czterech osób, w tym Prezesa Fundacji.

  2. Pierwszym Prezesem jest Fundator.

  3. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator Kamila Zielińska.

  – Prezes Fundacji

  – Wiceprezes Fundacji

  – Sekretarz Fundacji

  – Skarbnik Fundacji

  4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

  5. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

  - reprezentacja Fundacji na zewnątrz,

  - przygotowanie programów działania Fundacji,

  - sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  - przygotowanie projektu budżetu Fundacji,

  - przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków, zapisów na rzecz Fundacji.

  6. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż dwa razy w roku.

  7. Organ sprawujący nadzór – Minister Zdrowia

  8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał

  wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa

  Zarządu.

  9. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji,choroby powodującej trwałą niezdolność do

  sprawowania tej funkcji oraz odwołania lub śmierci członka Zarządu.

  10. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem

  kadencji jeśli tylko Fundator uzna istotne naruszenie statutu, bądź niespełnianie obowiązków przez

  Członka Zarządu, przez okres dłuższy niż 2 miesiące .

  11. Sposób uzupełniania składu Zarządu Fundacji w trakcie trwania kadencji będzie poprzez

  podjęcie Uchwały.

  12. Sposób reprezentacji Fundacji:

  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać

  może każdy członek Zarządu samodzielnie . W sprawach majątkowych wymagany jest

     podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

                                                         Art. 8

                                                   Zmiany Statutu

  Zmiana Statutu Fundacji może być dokonana przez Zarząd Fundacji w każdym czasie.

                                                        Art.9

                                      Rozwiązanie i likwidacja Fundacji.

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

  2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

                                                        Art.10

                                                  Zabronione jest:

  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej

  członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie

  organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu

  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub

  powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,

  opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich

  osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie

  to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób

  bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio

  wynika z celu statutowego,

  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie

  jej or-ganów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do

  osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe .

  Restauracja Festa    KRAINA SZCZĘŚCIA    KANCELARIA KSIĘGOWA dr Edyta Piątek  Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej  Restauracja Zaścianek  eco-loock  Honorowy patronat Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna  Muzeum im. Orła Białego  DźwigowAutoserwis    Almark  Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji